ដំណើរការផលិត

1. វត្ថុធាតុដើម

1. វត្ថុធាតុដើម

2.Quality គ្រប់គ្រងខ្សែ

2. ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព -Wire

3. ត្បាញមេកានិច

3. MechanicalWeaving Mesh

4. Flanging the Salvage

4. Flanging The Salvage

5. ការជួបប្រជុំគ្នានិងការបត់

5. ការជួបប្រជុំគ្នានិងផ្នត់

6. ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

6. ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

7. បង្ហាប់និងកញ្ចប់

7. បង្ហាប់និងកញ្ចប់

8. ផលិតផលសម្រេច

8 ផលិតផលសម្រេច